Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

Only2you
11:51
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
10:25
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaphilomath philomath

January 30 2020

Only2you
22:35
The trouble is that we have a bad habit, encouraged by pedants and sophisticates, of considering happiness as something rather stupid. Only pain is intellectual, only evil interesting. This is the treason of the artist: a refusal to admit the banality of evil and the terrible boredom of pain. 
— Ursula LeGuin
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Only2you
22:31
9265 9374
Reposted fromsucznik sucznik viasatyra satyra
Only2you
22:28
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Only2you
22:27
9826 439e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
Only2you
19:46
Only2you
09:59
Only2you
09:59
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianiskowo niskowo
Only2you
09:54
7734 0848 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
Only2you
09:52
5020 9476 500
09:52
5492 2c48 500
Reposted fromaisu aisu viatobecontinued tobecontinued

January 29 2020

Only2you
09:37

Kawo! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cie trzeba cenić ten tylko sie dowie, co cie rano nie wypił~

— wypiliście już swoją kawę?

January 27 2020

Only2you
13:26
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice

January 26 2020

Only2you
21:18
8982 4ef0
Reposted fromshakeme shakeme viasleepingsickness sleepingsickness
Only2you
21:18
Only2you
21:18
Only2you
21:18
Only2you
21:17
4432 7dc2 500
Reposted fromjedyny jedyny viasleepingsickness sleepingsickness
Only2you
21:16
Swoistość dzieł poetyckich czy niektórych powieści polega na tym, że zawierają odłamki mądrości, które nie są dane powszechnie. Nie tkwią w witaminach czy w zastrzykach, tylko w skupionej lekturze. Momenty kontemplacji, czyli lektura tych dzieł, nie tylko wzbogaca nas wewnętrznie, ale przede wszystkim pomaga nam żyć.  

— Adam Zagajewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl