Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

08:50
8673 b047 500

brxkenpetal:

this picture deserves endless notes

Reposted frombwana bwana viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 27 2017

Only2you
14:24
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
Only2you
14:24
Only2you
14:24
4636 1030 500

July 26 2017

Only2you
23:04
5448 c0fb
Reposted fromhajskul hajskul vialaparisienne laparisienne
Only2you
22:53

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing vialaparisienne laparisienne
Only2you
22:53
6119 8b02 500
Only2you
22:52
2744 e59a
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
22:38
2442 7da3
Only2you
15:51
6017 6fe7
Reposted fromhagis hagis viamyfuckingreality myfuckingreality
Only2you
15:51
Only2you
15:50
7311 7825
Only2you
15:48

July 25 2017

Only2you
21:25
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Only2you
21:24
Only2you
21:24
4816 22f0
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
21:23
4673 d161

Proud to be dutch

Reposted frommyry myry viaaknatazs aknatazs
Only2you
21:22
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs
Only2you
21:13
I wiem, że każdy ból pomaga wznosić mój własny mur.
— Myslovitz - Zamiana
Only2you
21:13
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viamyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl